SINOFACE|海华网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 9160|回复: 61

4梁志强情思恋歌三言诗专辑(第1~62首)

[复制链接]
发表于 2014-8-9 20:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 梁志强 于 2018-9-6 23:34 编辑 9 M& p) h/ D5 U9 o2 i2 ?

% I6 v0 N' k, v8 o" B*张开想象翅膀*翱翔文艺殿堂*向着初升太阳*真情悲欢激荡* 
) n& e( A& g/ I' M+ m. J4 f ) c! s2 \3 H, j  i) q* W: o+ P! {% l6 X
(本文著作权属我,未得本人允许,不可作商业性使用。否则,一经查出,法律责任自负)
; U  `: M: u' j: ~- o  s+ k  s5 m0 p) j0 @$ ~. \$ |" K7 c
6 Q/ X' q' N3 J: V8 \) e' m
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第1首
/ d, ~0 a; U7 }9 O/ j/ g- J+ `' N: P) c; x% l
1.
% S% \/ ^. l5 L你的美  j9 n* }7 f9 I
是天生
* N1 a! @( e* W. R* L俏模样
& ~8 ~+ p+ Q0 ]# a2 [. o俘我心
3 `6 j$ C; D9 _' k% h7 U' \5 C: S5 I' e" X! ^( u& L" v, l
你的美5 a) d+ A' P- z! R1 @0 r0 s
我惊喜
+ }* h8 }) l3 S8 T: v7 y愿牵手" _8 c& V1 K7 A1 P" m1 o6 T
常伴你# c9 }/ v6 f+ j( w
* ~) M# `+ v6 I2 X1 f$ O5 ^& x
丢魂魄
9 ]. c/ o' H, T单相思1 C2 k/ t; l3 f# |
难亲近) {) {! Z' v2 r" n9 a8 {
你不知
8 M0 a& e* g+ B' ]6 c
/ n2 m/ b; I7 H看得见
$ t* {- k! }* a; n摸不着
5 Z) Z% d3 c! N5 u" B6 _% M苦恼情) k1 A  c$ h" E8 ]
憋闷我
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:50:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁志强 于 2015-12-16 20:17 编辑 - i* [. d- ]. j; P7 T6 s
$ n3 c* {6 C/ ~9 X  ?
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第2首
: Z7 z3 m- O/ B5 Y2 L" O7 ~/ w* b: c  d+ P3 X& k1 ^0 N1 f* Q. y+ B$ Z
2.
* G7 k" [+ j/ |$ L% w5 j暗恋伊
) b4 }% T2 s, P6 x3 r在心中
3 Y% A+ w/ M6 {  @  p9 f! k不敢说- `6 `, F9 l  g7 E+ n3 p5 m# Z
怕受嗔' t* C4 K/ |; ?# \" E

* T; v4 B2 s7 l暗恋伊
8 J5 F9 |+ [- d% M1 h+ Y: B' q生烦恼2 b* i0 L4 k' q* ?
寝食废
5 Z( G) T; e: {0 o1 G无人晓
  _' r" P. b1 O  Y7 A1 ^- q
  T3 l" @, m! Q: q暗恋伊1 N: Y* j' n9 b. B$ ]/ }$ W
滋心魔
& Q. }* u- }) ^5 @0 f) }5 J昼夜思- |" _; g* X6 m9 }
谁帮我) l9 K0 r8 u. M1 T

! J0 i, P. d' E( U& ]8 n0 P暗恋伊/ r' L0 y1 E: `
求解脱% J' l# w# Y# ~& p% O
央媒人
: Z5 g2 I0 ?, u* Z8 l1 L2 ~$ ]去游说
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:51:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁志强 于 2015-12-16 20:19 编辑 ' Z5 T+ M: ^6 e! U! @4 u, G) v

6 v! L+ J& ]2 n* e$ V' y梁志强情思恋歌三言诗专辑 第3首$ s9 X3 Z: x5 H! C) O6 [
/ G& U, N7 a7 y
3.% k/ ^! a* U4 T5 w5 R8 u) ~
小礼品) l2 Y  e1 r, C3 K' z( W& }
情谊深0 Z% c& M. _. m
反复摩; i. n% z& ?1 Z) w. b2 k
爱意浓
+ o* q( B& f) U4 j$ e. W* n" k/ e# P5 T, L! a
小礼品
9 B9 N0 T, I% H3 H' B送给他, n4 y0 A' F3 Y1 e5 v
盼欢喜7 ]7 {  n$ h1 q/ K% v
勿忘我
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:52:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁志强 于 2016-6-27 20:02 编辑 ( n# B" v" @# B4 z& s
- F5 `2 Q3 j# Y1 \
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第4首
% `+ D! w* s& v3 x& m3 T1 t1 U+ \+ ]0 g/ U* F
4.
7 T! A- I, [# A, R( k春花开
  m0 D7 a7 F8 G) ]( B* p3 q星光耀
6 D$ ?3 \$ P" ?, O1 o0 a! D映明月
! `6 ~' c5 {* y2 A佳人抱4 l8 W4 I& X: D: y3 |

- N0 j2 Y- _: ~5 x( q% \$ `风多情0 \: @& G+ o& r5 }. [0 G/ R% ]
蛐欢鸣1 V* u2 S5 x" P
伊和我9 A" B4 K& o  A$ n
脸蛋红( }/ R0 h+ X3 s- M

+ r! N7 h' C3 s7 W. v" E夜色浓# e8 g" B8 X. G: y( A3 f6 O
不舍情1 G2 ~9 B* Y! L# t: p
长夜后/ [: Q9 l9 j  N: |! D9 S
永记卿
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:53:12 | 显示全部楼层
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第5首
# D3 s- G, G9 V* q
5 F7 |3 [3 ]& ~" n" M1 m5 U4 S; |5.) k3 l5 d3 W* U7 ?  ^, ^- j7 w
游山水+ P0 B% G! ^2 N9 x( a. i
话衷肠
0 L. ^5 t* h/ X7 c! b伊和我
6 [& Y6 B( `: O& [笑开颜: @& z6 x# V" A- e& v
+ o; C+ `4 V' Z7 j- C' x
花树下: c+ Q& C/ g, N. t7 l
绿水边: g7 m* O" `* _+ t* u& h  s
伊和我: X: M1 M& }  w& Y1 Z2 l4 ?
影缠绵
% T" u8 B& A: g$ t% T# g4 ~, B! f! k: x6 v5 @0 {
日月星
7 R; F9 Z* j0 {- U齐作证
' Z4 b% Q* o6 _" R伊和我6 Z* V5 _# D- \' W$ I5 }
俩心映
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:54:19 | 显示全部楼层
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第6首- N' k9 b* B( y8 e. ]* O

) x( ^& `) d0 ~% |" C6 I6 j- M6.
2 B6 s# J$ U( V& _; D  C* X卿所欲9 u1 V9 D4 G+ y
我所求' C/ L5 ^9 \. p1 ^4 C0 S9 _0 X  O2 w
同满足/ d2 F0 |- I: c. k7 O
舒眉头
+ H) X+ m! h6 v' f, ~9 f! e8 F+ t8 u. u- W* B* _" \* z
我之厌1 P7 Z& b" y9 C7 a" ?6 C+ D
卿之烦
6 C2 T& `' q" R8 w5 P" A( q; S; e% s共摒弃
9 W/ C3 }  O3 T$ e( ]8 t喜开颜
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:55:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁志强 于 2016-7-6 02:57 编辑 ( G) t! z( q; G  y; X2 c
2 |5 j3 P- G0 M7 X
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第7首8 m( q+ `! l% I

. D: h" V0 F" L9 O+ l1 @9 D- A- v7.
! R( X! T( X7 G5 |% A& c心相连
/ K( x2 X9 b* k6 ^意愿通' @. C# d9 _7 L  N7 Z$ @
不畏难0 M3 e. u5 h* W: g
异乡奔
, K9 W, y& l) w% X3 |" E6 u3 A. h; Y9 \* N6 D7 @
立足跟7 _+ y8 x, m  F' A+ ]
恋人婚5 S0 m$ H0 v) h, [3 F
邀天助
9 r2 \7 S: g9 ^1 ]# V0 x* L家业兴6 Z% m5 T, e* c( S$ ~- {( x% W
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:57:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁志强 于 2018-6-2 20:19 编辑 ; C5 ^' i$ s# ^4 t7 @
9 x" h" _: \! Y+ X3 O% p, p7 z
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第8首
! U+ k; H, d) K& X' o2 Y& U+ c" K" M, K8 v3 J
8.
  F( G4 D: G) f& U8 t6 n# f良宵夜
  l9 s( u; N9 X+ P  J0 M难入眠
4 Y5 u9 e3 i! b6 f+ w. n恩爱深% c1 t. q( b* M7 x
两心融
8 Q2 Q! g: @: `/ o' g* g+ F9 b8 w1 S0 L. c" F
红烛照) m7 e) k$ z& w) S8 l! _! U7 M+ R
眉眼笑5 W# s  h9 E! h# `
伴君欢( u) w: W- K' c4 c4 ^, M
誓偕老6 ]1 s. D. k, f% Q: M
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:59:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁志强 于 2015-12-16 22:39 编辑
9 E. U5 d! @# ]' i. ~$ ]. t" o5 }8 H: V6 [+ X5 ]
梁志强情思恋歌三言诗专辑 第9首8 `* Q6 q3 u7 K0 @

: [6 }( c2 \4 F+ d; C# A1 W9.* v  ~$ @: h6 h( N  ?3 B9 u
连理枝
2 V, U! q4 a6 K! A+ [5 A$ Q8 ?并蒂莲
2 q9 @( n; `6 @% {) K3 D- w  Q同风雨1 F$ D3 J0 V8 s2 N8 G4 G9 i
共苦甜
5 w6 D. J9 T* P: p/ w. _9 |& @6 m4 r$ M4 t8 ^) S, T$ \
互帮扶; ^, _- J+ r+ u4 s; P: \
离困境
, `; _, |3 `! P枝叶繁( V+ m; f( Z4 m( O! I
香花迸
 楼主| 发表于 2014-8-9 21:00:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 梁志强 于 2016-7-6 03:08 编辑
1 J0 B8 X2 K. Z& Z( r: t# D; s
+ p- E3 y# N9 T6 E& j' g梁志强情思恋歌三言诗专辑 第10首
7 [( ?; j* V% ~! `0 D% \! P6 L, n 1 J3 J* Z1 P, X# x# g
10.
0 \( g, `3 \' Q2 l天地久8 B1 F: p6 D: N
日月忙
8 F3 Z  z6 K  i0 O+ O0 _3 [1 _9 y( W. G卿恋我" L6 A4 `* U+ |* `& z/ Z/ N/ d
朝夕伴. c2 h8 z# R9 C% B
5 k  @  S% C; [! L: j1 ~6 r9 N) W
花常开$ _6 ]* y7 \) C# {# Z: G( r
水长流" R' S9 s: L6 @0 g8 Z3 J& W
我爱卿1 w3 Z2 `  D, S- S1 o, e
共白头
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|SINOFACE|海华网  

GMT-5, 2018-12-16 13:22

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表